Dokumenty ŠD

Školní vzdělávací program

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 

pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU při ZŠ VEJPRTY

   

   „DĚTI JSOU JAKO LOUKA PLNÁ TĚCH NEJROZMANITĚJŠÍCH KVĚTIN“

    

Obsah

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU při ZŠ VEJPRTY 

I. Charakteristika školní družiny a školního klubu.

II. Cíle výchovy v  ŠD

III. Výchovné a vzdělávací strategie.

IV. Průřezová témata.

1. Osobnostní a sociální výchova.

2. Výchova demokratického občana.

3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.

4. Multikulturní výchova.

5. Environmentální výchova.

6. Mediální výchova.

V. Témata školního vzdělávacího programu.

 

I. Charakteristika školní družiny a školního klubu

 

Školní družina je školské zařízení, které uskutečňuje výchovně vzdělávací činnosti v době před a po vyučování. Před vyučováním je to výhradně odpočinková činnost, kdy si děti vybírají způsob trávení volného času samy. ŠD ve dnech školního vyučování tvoří pro děti přechod mezi výukou ve třídách a pobytem doma. ŠD není pokračováním školního vyučování, ale pro děti zabezpečuje odpočinek, rekreaci i zájmovou činnost.

Ve školní družině jsou dvě oddělení a děti v nich nebývají rozděleny důsledně podle ročníků. A to hlavně z důvodu snazšího začlenění dětí mladších, zvláště pak prvňáčků,  mezi ostatní děti.

Ve školní družině se nachází dvě samostatné třídy, dvě herny, jedna třída počítačové techniky, společná šatna pro děti, hygienická zařízení zvlášť pro hochy a dívky. Ta jsou vybavena kromě toalet i umyvadly. V jedné z heren je barevný televizor, videopřehrávač, CD přehrávač, obě třídy mají k dispozici MC přehrávače s rádiem.

Součástí ŠD je i přilehlá zahrada, která se využívá především v jarních a letních měsících k soutěžím a volným hrám dětí. Můžeme plně využívat i školní Duhové hřiště, dětské hřiště, tělocvičnu ZŠ, školní kuchyňku, hernu ve škole, která je vybavena dataprojektorem, počítačem, DVD a CD přehrávačem, zpětným projektorem, televizí. K dispozici máme i keramickou dílnu ve škole.

    Ve školní družině pracují dvě plně kvalifikované vychovatelky, z nichž jedna zastává funkci vedoucí vychovatelky.

 

Školní klub pracuje při ZŠ Vejprty a  navštěvují jej žáci školy obou stupňů. Pracují zde zájmové útvary v oblastech tělovýchovných a sportovních, esteticko-výchovných, jazykových, zdravotních, turistických, hudebních, dramatických.

Aktuální nabídky zájmových útvarů jsou dětem  a rodičům sděleny vždy v září začínajícího školního roku.

Klub poskytuje zájmové vzdělávání žákům školy ve dnech školní výuky, ve dnech volna, ale i například o prázdninách.

 

Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami bude podle stupně a charakteru jejich znevýhodnění při jejich začleňování do volnočasových aktivit věnována průběžná zvláštní pozornost.

Pro rozvoj talentovaných jedinců bude nabízet školní družina a školní klub další doplňkové aktivity v oblastech jejich zájmů.

 

    Provozní doba

 

    Ranní  provoz: Děti mohou přijít nejpozději v 7:30, poté děti společně s vychovatelkou odcházejí do školy na vyučování.

    Odpolední  provoz: Děti po čtvrté vyuč. hodině v 11:40 a páté vyuč. hodině ve 12:35 odvádí vychovatelky ŠD. Děti, které končí po šesté vyuč.hodině ve 13:30, jsou odváděny vyučujícím, který vykonává dozor ve školní jídelně.

    Provoz  školního klubu  probíhá před a po vyučování.

 

    Za pobyt dětí v ŠD i ŠK  je vybírána úplata, jejíž výši určuje ředitel školy podle stanovených směrnic.

Poplatky  za družinu musí být uhrazeny vždy nejpozději v aktuálním měsíci, za ŠK se platí pololetně. Děti jsou přijímány  na základě závazných písemných přihlášek, odhlašování dětí probíhá také písemně.

 

Provoz školní družiny a školního klubu  má svá pravidla, ta jsou zakotvena v Řádu školní družiny, školního klubu a děti i rodiče je mají k nahlédnutí v ŠD.

 

V oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví platí pro činnost školní družiny a školního klubu ustanovení o BOZP, která jsou formulována ve Školním řádu školní družiny a školního klubu.

 

ŠD i ŠK může pořádat i další činnosti (jako např. výlety, exkurze, kulturní a sportovní akce), které mohou probíhat i mimo stanovenou dobu provozu ŠD i ŠK. Tyto činnosti mohou být poskytovány za úplatu. Příležitostních činností se mohou zúčastnit i žáci nepřihlášení do pravidelné činnosti.

 

II. Cíle výchovy v  ŠD 

 

 Vedení ke smysluplnému využití volného času dětí

-          žák si uvědomuje pojem čas a dokáže se v něm orientovat, uvědomuje si nejen čas v hodinách, ale i čas v dějinách

Využití estetické výchovy při činnostech ve školní družině

-          využití estetické výchovy při každodenních činnostech

Péče o zdraví

-          žák si uvědomuje důležitost péče o zdraví své i ostatních lidí, správně se obléká, dodržuje základní hygienické návyky

Ochrana životního prostředí

-          žák dokáže rozeznat různé materiály, dokáže třídit odpad, dokáže jej dále využít v různých oblastech života

Využití her a zábavy při odpočinku

-          žák umí využít každou volnou chvilku k relaxaci, odpočinku, hrám

Používání informační a komunikační techniky

-          žák umí použít tuto techniku k práci, zábavě, učení

 Sportovní a pohybové aktivity

-          žáci se s radostí a nadšením zapojují do sportovních a pohybových aktivit

 

    Cíle průběžné:  jejich naplňování prolíná každodenními činnostmi, směřujeme k nim denně (sebeobsluha, hygienické návyky, chování, vůle, city, společenské hodnoty...)

 

 

III. Výchovné a vzdělávací strategie

 

Kompetence k učení:

-     žák se učí s chutí novým věcem

-     započatou práci dokončí

-     dbá o čistotu tělesnou i o čistotu pracovního místa

-     umí kriticky zhodnotit výsledky své a kamarádů

-     učí s spontánně i vědomě

 

Kompetence k řešení problémů

-     žák si všímá okolního světa, chápe problémy a řeší je

-     hledá různé způsoby řešení problémů, chápe že vyhýbání se problémům nevede k cíli

-     rozlišuje správná a chybná řešení

-     započaté činnosti dokončuje

-     uvědomuje si existenci problémů v každé činnosti či oboru

 

Kompetence komunikativní

-     žák ovládá řeč a komunikaci

-     vyjadřuje vhodně formulovanými větami myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi

-     komunikuje bez ostychu, ale i s respektem, s vrstevníky i dospělými

-     umí naslouchat druhým

-     využívá informační a komunikační prostředky, dovede zhodnotit informační zdroje

-     jeho komunikace je kultivovaná

 

Kompetence sociální a interpersonální

-     žák samostatně rozhoduje o svých činnostech a uvědomuje si, že za ně nese zodpovědnost

-     projevuje citlivost a ohleduplnost k okolí

-     rozpozná vhodné a nevhodné chování

-     vnímá nespravedlnost, agresivitu, šikanu a dovede se jim bránit

-     je schopen respektovat jiné

-     je tolerantní

 

Kompetence občanské

-     učí se plánovat, organizovat, odhaduje rizika svých nápadů

-     k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně

-     uvědomuje si práva svá a práva druhých

-     chová se odpovědně s ohledem na zdraví své i druhých

-     posiluje a respektuje sociokulturní prostředí, které je formováno tradičními hodnotami národa, etnika a sociální či profesní skupiny

-     respektuje a chrání tradice a kulturní dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým předmětům a dílům

-     respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí

 

Kompetence  k trávení volného času

-     žák se orientuje v možnostech smysluplného využití volného času

-     umí si vybrat z nabídek zájmové činnosti

-     rozvíjí své zájmy

-     umí říci NE nevhodným nabídkám na využití volného času

 

IV. Průřezová témata

 

1. Osobnostní a sociální výchova

Osobnostní rozvoj

rozvoj schopností poznávání

-   orientovat se v možnostech smysluplného využití a trávení volného času

-   rozvoj postřehu pomocí her

( podzimní hry,zimní radovánky, společenské akce aj. )

 

sebepoznání a sebepojetí  

-   moje psychika, temperament, postoje, poznání

-   zvyšovat sebevědomí kladným hodnocením

-   vytváření vlastní sociální skupiny

-   rozlišit správná a chybná řešení

( nocujeme v družině, společenské akce, znalostní soutěže )

 

Seberegulace a sebeorganizace

-   odpovědnost za své chování

-   poznávat bezpečná místa pro hry

-   projevovat citlivost a ohleduplnost

-   vnímat nespravedlnost, agresivitu, šikanu a dokázat se jí bránit

-   respektovat jiné

( čarodějnice, družinové výstavky a besídky )

 

Psychohygiena

-   posilování tělesné zdatnosti

-   správné stravovací návyky, pitný režim, svačina

-   prostředí a udržování jej v čistotě

-   osobní hygiena, hyg. návyky, mytí rukou, používání kapesníků, ubrousků, používání WC

-   odpovědnost za úklid svých věcí

( seznámení s pravidly družiny, celoroční aktivity )

 

Kreativita

-   zařazování do činnosti kreativní hry

-   příležitosti pro tvořivost při hraní

-   podněcování zájmu a využívání tvořivosti dětí při výzdobě a činnosti družiny, školy

-   nechat děti organizovat různé činnosti a vytvářet podmínky pro realizaci

( sběr druhotných surovin, čas-kalendář, den dětí )

 

Sociální rozvoj

Poznávání lidí

-   podobnost a odlišnost lidí

-   naučit se zachovat klid, rozvahu a nezmatkovat

 (lidová řemesla, besedy, rozhovory )

 

Mezilidské vztahy

-   úcta, porozumění, tolerance, schopnost a ochota pomoci druhým

-   prevence sociálně patologických jevů

( jak je správné nekouřit..., jarní pohybové hry )

Komunikace

-   rozvíjení slovní zásoby, schopnost vyjádřit se

-   schopnost naslouchání

-   uplatnění v kolektivu

-   kulturní život

( společenské akce, rozhovory, kniha-papír )

 

Kooperace a kompetice

-   soužití dětí různorodých kolektivů

-   hraní ve skupinkách, týmech

-   umět a chtít se podřídit a prosadit při skupinové činnosti

-   naučit se říci NE

( znalostní soutěže, hry řízené i volné )

 

Morální rozvoj

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

-   řešení různých situací

-   důvěryhodnost, pravdomluvnost

-   objektivně hodnotit svá chování a přijímat důsledky svého chování

( výstavy, sběr surovin, pomoc kamarádům při různých aktivitách )

 

2. Výchova demokratického občana

 

Občanská společnost a škola

-   vztah ke své škole, městu, státu

-   vycházky, výlety, poznatky z cest

-   příbuzenské vztahy, rodinné vztahy

-   chování lidí

( vycházky v okolí ŠD, vánoční a velikonoční tradice , besedy, rozhovory )

 

3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

 

Evropa a svět nás zajímá

-   regionální pověsti a báje

-   poznávání života dětí v jiných státech pomocí časopisů, vyprávění

-   tradice, zvyky, odlišnosti způsobů života

-   návštěvy kulturních institucí, knihoven, galerií

( stará řemesla, společenské akce )

 

Objevujeme Evropu a svět

-   zážitky z cest do zahraničí

-   seznamovat se s životem a zajímavostmi v jiných zemích

 (znalostní soutěže, příroda, počasí, zvěř )

 

4. Multikulturní výchova

 

Lidské vztahy

-   právo všech lidí žít společně bez ohledu na  etnika, náboženství

( celoročně - při každé příležitosti )

 

Multikulturalita

-   cizí jazyky nejen ve výuce

( celoživotní vzdělávání, práce s PC )

 

5. Environmentální výchova

 

Ekosystémy

-   využívání prostředí v okolí školy k relaxaci, ke sportování a k hrám

-   poznávání a ochrana přírody

( ochrana přírody, sběr druhotných surovin )

 

Základní podmínky života

-   květiny ve třídách i doma

-   domácí mazlíčci, společná péče o ně

( příroda, počasí, zvířata, Den země )

 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

-   ohleduplné chování k přírodě

-   ochranné činnosti člověka

-   likvidace odpadů

(Den země, třídění odpadů, sběr druhotných surovin )

 

Vztah člověka k přírodě

-   rozmanitost živé a neživé přírody

-   ochrana přírody

-   proměny přírody, roční období, pozorování změn v přírodě

-   práce na zahrádkách

-   tradiční a netradiční materiály

( sběr přírodnin a práce s nimi, různé techniky výtvarných prací )

 

6. Mediální výchova

 

Tvorba mediálního sdělení a Práce v realizačním týmu

-   různá sdělení pomocí psaného textu

-   vlastního návrhu reklamy

-   využití PC, Internetu

-   společné články o aktivitách pracovní skupiny

( práce c PC, seznámení s informativní a komunikační technikou )

 

V. Témata školního vzdělávacího programu

 

Začátek školního roku  - Podzim

Vánoce - Zima

Velikonoce - Jaro

Končí školní rok - Léto

Témata jsou orientačně rozdělena na roční období a zároveň doplněna o tradice a aktuální potřeby při práci s dětmi.

 

Podzim

-          seznámení se s pravidly a řádem v ŠD - den otevřených dveří, spolupráce s rodiči

-          podzimní hry

-          sběr přírodnin a práce s nimi

-          dopravní výchova - BESIP, dopravní prostředky, dopravní značky

-          společenské akce

-          seznámení s informační a komunikační  technikou

-          stará řemesla

-          sběr druhotných surovin

-          hygiena práce

 

Zima

-          zimní radovánky

-          vánoční tradice

-          Mikuláš

-          družinová besídka

-          družinová výstavka

-          účast na prodejní vánoční výstavě

-          stará řemesla

-          sběr druhotných surovin

-          otužování, správné oblékání

-          čas, kalendář

 

Jaro

-          velikonoční svátky

-          úklid v okolí školy, školní družiny, bydliště

-          čarodějnice

-          příroda, počasí, zvířata

-          společenské akce

-          jarní zpívání

-          sběr druhotných surovin

-          jak je správné nekouřit

-          kniha,papír

-          jarní pohybový týden

-          Den země

 

Léto

-          den dětí

-          ochrana přírody

-          znalostní soutěž

-          nocujeme v družině

-          společná akce na závěr roku

-          papír

-          práce s PC

-          podíl dětí  na výzdobě ŠD

-          tematické vycházky

-          závěr školního roku