Dokumenty MŠ

Školní vzdělávací program MŠ

 

 

Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte

Číslo směrnice:

41

Vydal:

Základní škola a Mateřská škola Vejprty, Moskevská 732/2, 431 91 Vejprty

Schválil:

ředitel školy – Mgr. Tomáš Kluc

Účinnost:

od 1. září 2014

Závaznost:

směrnice je závazná pro všechny zaměstnance Základní školy a Mateřské školy Vejprty, Moskevská 732/2, 431 91 Vejprty

Skartační znak

S 10

Obsah:

  1. Úvodní ustanovení
  2. Základní částka úplaty
  3. Snížení základní částky úplaty
  4. Snížení úplaty v případě přerušení provozu
  5. Podmínky splatnosti úplaty

Ředitel Základní školy a Mateřské školy  Vejprty, Moskevská 732/2, 431 91 Vejprty na základě ustanovení § 123 odst. 1 – 4, v souladu s § 7 odst. 2 a 4, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 43/2006 Sb., kterou se mění vyhláška o předškolním vzdělávání a v souladu s dalšími platnými předpisy vydává tuto směrnici:

1. Úvodní ustanovení

a) tato směrnice stanoví výši úplaty za předškolní vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Vejprty Moskevská 732/2, 431 91 (dále jen „úplata“), možnost snížení úplaty nebo osvobození od úplaty a podmínky splatnosti úplaty.

b)úplatu hradí rodiče nebo zákonní zástupci dítěte zapsaného k docházce do mateřské školy ve školní jídelně u vedoucí pracovnice.

c) výše stanovené částky platí od 1. 9. 2014.

2. Základní částka úplaty

Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole činí na kalendářní měsíc za jedno dítě navštěvující mateřskou školu 250,- Kč.

Úplata ve výši 250,- Kč měsíčně se bude hradit za každé zapsané dítě s těmito výjimkami:

a) bezúplatně

- po dobu 12 měsíců školné neplatí všechny děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky  (k 1. 9. 2015 dovrší předškolní věk 6 let)

 

- děti se zdravotním postižením (ve smyslu § 16 odst. 2 školského zákona) se v posledním ročníku veřejné MŠ vzdělávají vždy bezúplatně.

b )děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky, platí školné v plné výši

c) základní částka úplaty na kalendářní měsíce červenec a srpen

- základní částka úplaty na kalendářní měsíce červenec a srpen za jedno dítě navštěvující mateřskou školu je 125,- Kč/měsíc.

d) vzdělávání na pravidelně delší dobu, než odpovídá provozu mateřské školy podle §34 odst. 9 (školského zákona)

Základní částka úplaty, vzdělává-li se dítě v mateřské škole pravidelně kratší dobu, než odpovídá provozu, v němž je vzděláváno, může se ve zbývající době vzdělávat další dítě, aniž by se započítávalo do počtu dětí v mateřské škole pro účely posouzení souladu s nejvyšším povoleným počtem dětí zapsaným v rejstříku škol a školských zařízení podle § 144 odst. 1 písm. e) činí 125,- Kč.

 

3. Snížení základní částky úplaty

Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, a tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

4. Snížení úplaty v případě přerušení provozu

Pro kalendářní měsíc, v němž je omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů se hradí poměrná část úplaty

5. Podmínky splatnosti úplaty

a) úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne kalendářního měsíce.

b) ředitel školy může s plátcem ze závažných důvodů dohodnout jinou splatnost úplaty.

c) plátce uhradí úplatu v hotovosti u vedoucí školní jídelny.

 

Ve Vejprtech dne 1. 9. 2014

…………………………
Mgr. Tomáš Kluc    
ředitel školy